Obchodné podmienky

Preambula

Obchodná spoločnosť imagons s.r.o., so sídlom Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 44 017 103, DIČ: 2022562355, IČ DPH: SK2022562355, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 51129/B (ďalej len „dodávateľ“), podniká okrem iného v oblasti: sprostredkovateľská činnosť v rozsahu služieb v rozsahu reklamy, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu verejných kultúrnych podujatí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu marketingu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu filmu a kinematografie, v súlade s právnymi predpismi SR a týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“), ktoré sú vydané v súlade so zákonom č.513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení. Účelom vydania týchto OP je úprava vykonávania činnosti dodávateľa, platobných podmienok, záručných podmienok, práv a povinností dodávateľa a klientov.

Čl. I Základné ustanovenia

Dodávateľom je imagons s.r.o., so sídlom Bazová 9, 821 08 Bratislava, IČO: 44 017 103, DIČ: 2022562355, IČ DPH: SK2022562355, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 51129/B. Dodávateľ podniká na základe živnostenských oprávnení a na základe osobitných predpisov.

Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorí s dodávateľom zmluvu podľa týchto OP a Obchodného zákonníka v súlade s platnými právnymi predpismi.

Oprávnená osoba je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene klienta. Oprávnená osoba sa preukazuje výpisom z obchodného registra, živnostenského registra, plnomocenstvom alebo občianskym preukazom.

Objednávka je písomný návrh klienta na uzavretie zmluvy s dodávateľom.

Zmluva v zmysle týchto OP je zmluva, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa vykonať dohodnuté služby v prospech klienta a záväzok klienta riadne vykonané služby prevziať a zaplatiť riadne a včas dohodnutú cenu.

Dodanie služby je činnosť dodávateľa vykonávaná pre klienta na základe zmluvy, pri ktorej dodávateľ poskytuje služby v súlade s predmetom jeho podnikania. Službou sa na účely týchto OP rozumie služba, autorské dielo, dodávka marketingového materiálu ako aj akékoľvek iné plnenie poskytované dodávateľom v súlade s predmetom jeho podnikania.

Autorské právo k dielu je autorské právo k dodanému, predanému alebo vytvorenému dielu, ak spĺňa podmienky autorského diela podľa zákona 185/2015 Z.z. autorský zákon v platnom znení, a to najmä kreatívne riešenie, grafický návrh, portál, webstránka, slogan, logo, animácia, film, banner, spot, vizuál a pod.

Vyššia moc sú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v zmluve stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Za vyššiu moc sa považujú najmä vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať.

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy uvedené v zmluve alebo objednávke, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu. Klienti sú povinní dodržiavať o ustanoveniach zmlúv ako aj objednávok mlčanlivosť pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- €.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Čl. II Uzavretie zmluvy a doba plnenia

1. Objednanie služieb

1. Klient má právo na uzavretie zmluvy s dodávateľom za podmienok ustanovených týmito OP a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi dodávateľom a klientom odchylne od OP majú vždy prednosť pred znením týchto OP.

2. Klient si objednáva služby dodávateľa formou uzatvorenia zmluvy alebo formou objednávky. V objednávke je klient povinný uviesť svoje identifikačné údaje, presne špecifikovať, o aké služby má záujem, v akom termíne a v akej cene. Cena uvedená v cenníku dodávateľa, alebo v priestoroch dodávateľa je orientačná. Objednávku je možné vykonať písomne, faxom alebo e-mailom, pričom všetky spôsoby zadania objednávky sú rovnocenné.

3. Objednávka je pre obe zmluvné strany záväzná momentom dohody klienta a dodávateľa o predmete, cene, podmienkach splatnosti ceny, termíne dodania a podmienkach dodania služby – momentom akceptácie (prijatia návrhu na uzavretie zmluvy) objednávky dodávateľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú osobitne v objednávke o podmienkach objednávky, platia podmienky objednávky podľa týchto OP.

4. Zmluva v prípade dohody o platbe vopred (dohody o platobných podmienkach, v zmysle ktorých je klient povinný uhradiť dohodnutú cenu služieb v dohodnutej lehote po akceptácii objednávky, t.j. pred začatím spracovávania služieb dodávateľom) vzniká odoslaním záväznej objednávky klientom a jej prijatím (akceptáciou) dodávateľom a úhradou celej výšky dohodnutej ceny za objednané služby.

Zmluva v prípade dohody o platbe v priebehu vykonávania služieb, resp. po vykonaní služieb (dohoda o platobných podmienkach, v zmysle ktorých je klient povinný uhradiť dohodnutú cenu služieb v priebehu ich spracovávania dodávateľom, príp. až po dodaní služieb) vzniká odoslaním záväznej objednávky klientom a jej prijatím (akceptáciou) dodávateľom.

 

2. Splnenie zmluvy a doba plnenia

1. Pod splnením sa rozumie riadne a včas vykonaná služba podľa termínu uvedeného v zmluve, v priestoroch dodávateľa.

2. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri splnení zmluvy bezodkladne a je povinný prevziať riadne a včas vykonané služby.

3. Klient je povinný uviesť dodávateľovi všetky potrebné údaje, odovzdať mu všetky potrebné podklady. Klient je povinný dodávateľovi uvádzať pravdivé a úplné údaje.

4. Dodržanie času plnenia zo strany dodávateľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia klienta. Dodávateľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol plniť svoju povinnosť následkom okolností vzniknutých na strane klienta, pričom doba plnenia sa o tento čas zvýšený o 5 pracovných dní predlžuje bez nároku klienta na uplatnenie sankcií.

5. Ak nie je dohodnuté inak, je doba plnenia zmluvy 30 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

6. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, t.j. vyššou mocou.

7. Pri odovzdaní objednaných služieb podpíšu zmluvné strany preberací a odovzdávací protokol. V protokole sa okrem identifikačných údajov uvedie aj zhodnotenie dodaných služieb, súpis zistených vád a nedorobkov, lehota na odstránenie vád a nedorobkov a súpis odovzdaných dokladov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol, hoci služby boli dodané, považujú sa služby za riadne dodané a prevzaté dňom kedy dodávateľ klientovi služby odovzdal. Preberací a odovzdávací protokol môže byť zaslaný aj elektronicky, v tom prípade sa za podpísanie, resp. prevzatie objednaných služieb považuje prijatie e-mailu, v ktorom sú prílohou objednané služby. Klient je povinný potvrdiť prijatie takéhoto e-mailu. V prípade ak klient prijatie e-mailu nepotvrdí, považujú sa služby za riadne dodané a prevzaté dňom, kedy dodávateľ služby prostredníctvom e-mailu odoslal.

 

3. Odstúpenie od zmluvy, zmena a nevykonanie zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovujú tieto OP alebo zákon.

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, okrem prípadov uvedených v zákone aj ak je:

a) klient v omeškaní s poskytnutím potrebnej súčinnosti, ktorá znemožňuje ďalší výkon prác o viac ako 30 kalendárnych dní;

b) klient je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek finančného záväzku voči dodávateľovi o viac ako 14 kalendárnych dní.

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej osoby odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany.

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy ani riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

5. V prípade zrušenia zmluvy je klient povinný uhradiť dodávateľovi všetky vynaložené náklady a odmenu za už vykonané práce.

6. V prípade porušenia zmluvy, v dôsledku ktorého dôjde k odstúpeniu dodávateľa od zmluvy, je dodávateľ oprávnený uplatniť si u klienta nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny služby s DPH.

7. V prípade ak nedôjde k splneniu zmluvy z dôvodu uvedenia nepravdivých, neúplných alebo nepresných údajov zo strany klienta, je tento povinný uhradiť cenu za objednané služby v plnej výške.

Čl. III Platobné podmienky

1. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodnú na cene služby v zmluve.

2. Cena dohodnutá v jednej zmluve nie je záväzná pre inú zmluvu.

3. Cena sa platí v plnej výške pri uzatvorení zmluvy, resp. po dodaní služby, prípadne inak na základe dohody. Ak sa zmluvné strany nedohodnú osobitne v objednávke o splatnosti ceny za objednané služby, platí, že cena za objednané služby je splatná v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa riadneho vykonania služieb dodávateľom.

4. V prípade ak sa zmluvné strany dohodnú v zmluve na úhrade ceny objednaných služieb bezhotovostne, platba sa považuje za uhradenú v deň, kedy budú tieto peňažné prostriedky v celom ich rozsahu pripísané na účet dodávateľa. V prípade zahraničných platieb platí, že cena dohodnutá v zmluve je cena bez bankových poplatkov, ktoré v úplnosti znáša klient.

 

2. Omeškanie so zaplatením ceny

1. V prípade omeškania klienta so zaplatením ceny objednaných služieb a/alebo jej akejkoľvek časti je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý, i začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je žiadnym spôsobom dotknutý prípadný nárok dodávateľa na náhradu škody spôsobenej mu konaním klienta.

2. V prípade omeškania klienta s úhradou ceny objednanej služby a/alebo jej akejkoľvek časti, sa doba plnenia predlžuje o čas omeškania klienta s touto úhradou. V prípade omeškania klienta s úhradou ceny objednanej služby a/alebo jej akejkoľvek časti, o viac ako 14 dní je dodávateľ oprávnený pozastaviť práce v zmysle zmluvy až do doby riadneho splnenia záväzku zo strany klienta.

3. V prípade používania, užívania autorského diela klientom, bez platnej licencie, alebo bez licencie, alebo v prípade porušenia licencie, je klient povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za každý deň takéhoto používania, užívania autorského diela, alebo porušenia licencie.

4. Splatnosť ktorejkoľvek zmluvnej pokuty je do 14 dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej strany povinnej strane.

 

3. Výhrada vlastníctva

1. Dodávateľ ostáva vlastníkom dodaných diel až do úplného zaplatenia ceny. Klient nie je oprávnený pred úplným zaplatením ceny disponovať s dodanými dielami.

2. Klient berie na vedomie trestno-právne následky porušenia výhrady vlastníctva.

Čl. IV Ostatné náležitosti poskytovania služieb

1. Reklamácia a odstránenie vady

1. Na žiadosť dodávateľa o odsúhlasenie všetkých parametrov služby (údajov, farebnosti, a pod.) pred jej finálnym vykonaním, je klient povinný všetky parametre služby riadne skontrolovať a záväzne tieto dodávateľovi potvrdiť.

2. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné vady služby, ktoré boli zjavné v čase, kedy klient takto pripravenú službu pred jej finálnym vykonaním odsúhlasil. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnymi, nepravdivými, neúplnými a nepresnými údajmi a podkladmi poskytnutými klientom, ako aj v prípade zmeny zadania objednávky v rozpore s týmito OP, ako aj v prípade ak dôjde k vade nesprávnym používaním dodaného diela (najmä používanie diela v rozpore s dizajn manuálom a pod.), zásahmi do diela a pod.

3. Klient reklamuje vadu písomne, vrátane e-mailu, s uvedením zmluvy alebo čísla objednávky, na základe ktorej bola služba poskytnutá a presným popisom vady. Klient je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní vady.

4. Dodávateľ sa zaväzuje vadu, za ktorú zodpovedá, bezplatne odstrániť v najkratšom možnom termíne. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej prijatia a zaväzuje sa začať odstraňovať vadu do 15 pracovných dní od uznania reklamácie.

 

2. Autorské právo a licencia

1. Klient berie na vedomie, že jednotlivé zmluvy môžu byť autorskými dielami (najmä grafický návrh, logo, spot, banner, webstránka, portál, a pod.) podľa zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon. Pre tento prípad udeľuje dodávateľ klientovi dňom úplného zaplatenia dohodnutej ceny súhlas na použitie jednotlivých diel (ďalej len licencia), a to na používanie diel na účel, na ktorý sú podľa ich povahy určené, na prezentovanie diel na verejnosti, pre propagačné, evidenčné, reklamné a informačné potreby klienta. Licencia sa udeľuje pre územie Eurozóny a cena za licenciu je zahrnutá v cene diela. Klient nie je oprávnený udeliť sublicenciu. Na akékoľvek postúpenie licencie je potrebný predchádzajúci písomný súhlas dodávateľa. Licencia sa udeľuje ako nevýhradná. V prípade ak sa od tohto manuálu odchýli, stráca licencia podľa týchto OP platnosť. Klient súhlasí s uvedením jeho obchodného mena a autorského diela na reklamných a propagačných predmetoch a dokumentoch dodávateľa v zmysle referencie a reklamy činnosti dodávateľa.

2. V prípade ak klient poruší podmienky licencie, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 1.650,- €.

Čl. V Osobitné ustanovenia

1. Ochrana osobných údajov

1. Informácie o dotknutých osobách (klientoch) dodávateľ (prevádzkovateľ) spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte uzatvárania kontraktu, prieskumu spokojnosti alebo marketingu.

3. Dotknutá osoba berie na vedomie, že dodávateľ spracúva jej osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky.

4. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

a) meno a priezvisko

b) pracovné zaradenie

c) e-mail

d) telefónne číslo

5. Dodávateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na riadnu realizáciu záväzkovo-právneho vzťahu (zmluvy), ktorý vznikol medzi dodávateľom a klientom, predmetom ktorého je dodanie objednanej služby za dohodnutú cenu v súlade s ustanovením § 10 ods.2 zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

6. Dotknutá osoba môže udeliť dodávateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov uvedených vo formulári na odber noviniek a/alebo v objednávke a/alebo v zmluve na účely získavania a spracúvania štatistických informácií o zákazníkoch, získavania reakcií a hodnotení zákazníkov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely.

7. Dodávateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom, dodávateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:

a) sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií dodávateľa, ktoré sú detailne špecifikované v zmluve o sprostredkovaní a ktorá zaväzuje sprostredkovateľov k úrovni ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov sprostredkovateľmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,

b) dodávateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu.

8. Dodávateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

9. Osobné údaje dodávateľ neposkytuje tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaných služieb (napr. distribučné spoločnosti, dodávatelia tlačených materiálov, programátori a iné dodávateľské spoločnosti a pod.). Týmto osobám sa poskytujú údaje len v nevyhnutnom rozsahu.

10. Dodávateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch dodávateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii dodávateľa.

11. Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od dodávateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u poskytovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje poskytovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Poskytovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

12. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Dodávateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

Čl. VI Platnosť a účinnosť obchodných podmienok

1. Práva a povinnosti dodávateľa a klienta sa spravujú zmluvou uzavretou medzi dodávateľom a klientom a týmito OP.

2. Zmluva vrátane týchto OP predstavuje úplnú dohodu medzi dodávateľom a klientom v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

3. V prípade, že zmluvné dojednania medzi dodávateľom a klientom uvedené v zmluve sú v rozpore s ustanoveniami OP, ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami OP.

4. Zmluvné vzťahy neupravené zmluvou a ani týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto OP bez súhlasu tretích osôb, pričom nové OP sú platné a záväzné od momentu ich zverejnenia v prevádzkarni dodávateľa alebo na internetovej stránke dodávateľa.

6. Dodávateľ a klient sú viazaní tou verziou OP, ktorá je platná v čase uzatvorenia zmluvy. Platí, že klient, ktorý si objednal služby dodávateľa sa s týmito OP oboznámil pred uzatvorením zmluvy a s týmito OP súhlasí. Dodávateľ je povinný spolu so zmluvou odovzdať klientovi OP. Dodávateľ zverejní OP na svojich internetových stránkach a sprístupní ich vo svojich priestoroch.

7. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.7.2021.

 

V Bratislave, 15.6.2021