Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť značiek (nielen) pred Vianocami

Predvianočné obdobie je pre nás časom radosti, ale pre našu planétu je obdobím, kedy sa zvyšuje naša spotreba a tvorí sa obrovské množstvo odpadu. Našťastie si ale v posledných rokoch stále viac ľudí uvedomuje spoločenskú zodpovednosť pri svojich nákupoch. 

 

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžeme nielen pred Vianocami prispieť k pozitívnej zmene, je podpora udržateľných značiek. Tieto značky sa zaviazali k minimálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a často aj k podpore spoločenských iniciatív.
 
Značky sú tak postupom času nútené prehodnotiť svoje ciele, smerovanie a stratégie predovšetkým na úrovni marketingového rozhodovania. V nasledujúcich riadkoch si priblížime pojem tzv. zeleného marketingu, čo všetko zahŕňa aj aká budúcnosť ho čaká.

Čo je udržateľný marketing?

Pojem udržateľný marketing je pomerne „nový“ a tradičné ciele marketingu už nie sú v dnešnej dobe úplne relevantné. Na úrovni marketingového cielenia sledujeme posun či zmenu od „tradičnej“ marketingovej koncepcie k omnoho širšiemu chápaniu marketingu ako takého. Do pozornosti sa dostáva udržateľný marketing, zvaný aj zelený marketing.

 

Prvoradým pokrokom v marketingovom a spoločenskom vnímaní je prijatie faktu, že zelený marketing predstavuje potenciálny zdroj inovácií, konkurenčných výhod a príležitostí na trhu.

 

Charakterizuje ho:

 

  • širší pohľad na sociálne, ekologické a ekonomické dôsledky neudržateľnej spotreby
  • uvažovanie v dlhodobej perspektíve
  • inkluzívny prístup, ktorý znamená zapojenie všetkých subjektov do rozhodovania vplývajúceho na ďalšiu existenciu.

Udržateľný rozvoj a marketing

Úlohou udržateľného marketingu v súvislosti s udržateľným rozvojom je z pohľadu firmy dokonalé poznanie marketingového prostredia, jeho hrozieb a príležitostí, ale tiež tvorba konkurenčných výhod v podobe udržateľných stratégií, procesov a marketingového mixu.
 
Keďže v súvislosti s marketingom stále častejšie hovoríme o problematike ochrany životného prostredia či zdravia spoločnosti, je potrebné tejto novej situácii prispôsobiť tradičné modely marketingovej stratégie. Predovšetkým si vyžaduje cielený a otvorený prístup k environmentálnym a spoločenským otázkam. To tiež znamená, že pri tvorbe udržateľných marketingových stratégií musí spoločnosť prehodnotiť všetky zložky marketingového mixu a to prechodom od tradičného k udržateľnému marketingu, kde sú za základné zmeny zodpovedné nasledujúce faktory:

 

  • Udržateľnosť produktov – produkty a služby sú prispôsobované novým požiadavkám zákazníkov tak, aby mali vlastnosti, ktoré sa viažu na ekologický a spoločenský charakter produktu v čase jeho spotreby a recyklácie.
  • Udržateľná cena – Cena predstavuje kľúčový element, do ktorej už organizácie premietajú aj náklady na recykláciu alebo zo znečistenia atď. formou daní, príplatkov, či legislatívnych opatrení.
  • Udržateľná distribúcia – distribúcia má taktiež priamy aj nepriamy dopad na životné prostredie. Zaraďujeme sem aj ekologické obaly. Úlohou marketingu v oblasti distribučnej politiky je teda oslovenie zákazníkov novými distribučnými kanálmi, ktoré minimalizujú negatívne spoločenské a enviromentálne dopady.
  • Udržateľná komunikácia – spotrebitelia, skupiny a médiá tvoria publikum, ktoré sledujú ekologické aspekty produktov aj výrobných procesov. Bez ohľadu na to, aké je zameranie firmy, komunikačná stratégia by mala byť založená na aktuálnych enviromentálnych a spoločenských témach.

Budúcnosť udržateľného marketingu

Finančné bubliny, ekologické katastrofy, vznik konzumnej spoločnosti, aj samotná globálna hospodárska kríza sú len dôkazom, že ďalší neudržateľný rast je pre ľudstvo nepredstaviteľný. Preto by mal byť udržateľný marketing už v dnešnej dobe súčasťou DNA každej spoločnosti pre dosahovanie úspechov v konkurenčnom prostredí. Zároveň je predpokladom budúceho úspechu a základom, na ktorom môže organizácia budovať lojalitu, reputáciu, či dôveryhodnosť svojich zákazníkov, ktorá predstavuje hnaciu silu. Je to jedna z foriem a riešení, ako budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi aj celou spoločnosťou.

 

Je to práve koncept udržateľného marketingu, ktorý sa opiera o myšlienky zodpovedného správania voči životnému prostrediu a spoločnosti, tvorby vzťahov založených na spolupráci, dôvere a lojalite medzi výrobcami, obchodom a spotrebiteľmi.
 
Marketing už v dnešnej dobe preberá vedúcu úlohu pri tvorbe vzťahov medzi podnikom a jeho okolitým prostredím vďaka svojej schopnosti identifikovať nové podnikateľské príležitosti, koordinovať činnosti jednotlivých oddelení, pružne reagovať na meniace sa potreby firmy aj jej zákazníkov. V prípade ignorovania spoločensky zodpovedných princípov sa firma môže dostať ľahko do nevýhody vedúcej až k jej zániku.
 
Budúcnosť ďalších generácií a spoločnosti máme v rukách všetci - nielen samotné značky, ale aj ich zákazníci. Pretože tam, kde nie je dopyt, nie je ani ponuka… Zmena marketingovej stratégie v prospech spoločenskej zodpovednosti si vyžaduje veľké množstvo práce, my vám s ňou však radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.
 

Štefan Schmidt
Štefan Schmidt

Držte si klobúk a čokoľvek iné máte, lebo prichádza Števo a predá všetko, čoho sa dotkne. 

 

Medzi klientmi je obľúbený, pretože takmer ihneď dokáže pár telefonátmi a e-mailmi vybaviť aj nemožné. Ak chcete zveriť svoj projekt niekomu, kto vám vždy dobre poradí vďaka dlhoročným skúsenostiam v biznise, obráťte sa na Števa. Ako najväčší bonus je jeho ľudský prístup a úprimná potreba pomáhať každému klientovi rásť. 

 

Dušou je večné dieťa, vďaka čomu je vždy pozitívne naladený a každý zaujímavý projekt berie ako dobrodružstvo, ktoré musí dotiahnuť do úspešného konca.