Marketingový slovník: Základné marketingové pojmy, ktoré by ste mali poznať

Marketing sa neustále vyvíja a s ním vstupujú do hry aj nové slovíčka, termíny a skratky, ktoré by mal ovládať každý marketér. Preto prinášame súhrnný zoznam tažšie zrozumiteľných marketingových pojmov na jednom mieste:
 
A/B testovanie: Metóda porovnávania dvoch verzií webovej stránky, e-mailu, reklamy na sociálnych sieťach alebo iného marketingového materiálu s cieľom zistiť, ktorá z nich funguje na publikum lepšie, teda ktorá dosahuje lepšie výsledky, miery otvorenia, viac reakcií a najma viac konverzií.
 
Affiliate marketing: Forma výkonnostného marketingu, spôsob provízneho predaja, z ktorého majú profit obe strany, teda inzerent aj publisher. Je to forma online reklamy, pri ktorej obchodníci ponúkajú prevádzkovateľom webov, tzv. affiliate partnerom, finančnú odmenu za privedenie návštevníka, ktorý na webových stránkach predajcu vykoná nejakú činnosť.
 
Akvizícia zákazníkov: Proces získavania nových zákazníkov pre značku, najmä použitím marketingových nástrojov prostredníctvom vhodnej stratégie. 
 
Analýza kľúčových slov: Proces identifikácie slov a fráz, ktoré ľudia používajú na vyhľadávanie informácií online. Analýza kľúčových slov je nevyhnutná pre vytváranie efektívnych SEO kampaní. Práve vďaka správnym kľúčovým slovám prichádzajú na web návštevníci v dôsledku organického alebo plateného vyhľadávania. 
 
API - Application Programming Interface: API je skratka pre rozhranie na programovanie aplikácií. Rozhrania API pozostávajú z protokolov aktív, ktoré pomáhajú pri vytváraní softvérových aplikácií. API zároveň predstavuje súbor pravidiel, ktoré umožňujú dvom rôznym softvérovým aplikáciám medzi sebou komunikovať a spolupracovať.
 
B2B (Business-to-Business): Marketingové aktivity, ktoré sú zamerané na iné podniky. Tieto aktivity sa sústreďujú na predaj produktov alebo služieb jednej spoločnosti inej spoločnosti. B2B cieľová skupina pri rozhodovaní nezohľadňuje emocionálne faktory, ale rozhoduje sa iba z hľadiska cenového a ziskového potenciálu.
 
B2C (Business-to-Consumer): Marketingové aktivity medzi podnikmi a zákazníkmi, ktoré sú zamerané na jednotlivých spotrebiteľov. Zákazníci si vyberajú produkty a služby nielen podľa ceny, ale aj na základe vyvolania emocionálnych reakcií ako je ich všeobecná popularita a pocity, ktoré sú s tou-ktorou značkou všeobecne spájané. 
 
Blogovanie: Pravidelné písanie a publikovanie článkov. Blogovanie je skvelý spôsob, ako sa podeliť o svoje znalosti a odborné znalosti s potenciálnymi zákazníkmi a zvýšiť návštevnosť vašich webových stránok. Firemné blogovanie slúži na obchodné účely, ako je vytváranie potenciálnych zákazníkov, propagácia produktov a služieb, budovanie povedomia o značke.
 
Cieľová skupina (target group, TG): Konkrétna skupina ľudí, ktorú chce značka osloviť svojimi marketingovými aktivitami. Definovanie cieľového trhu je jedným zo základných bodov marketingovej stratégie. Jej určenie vychádza z čo najlepšieho pochopenia potenciálnych zákazníkov. Zameriava sa na ich správanie, záujmy, názory, ale aj demografické údaje ako pohlavie, vek, lokalita, vzdelanie a iné. 
 
CPA - Cena za akvizíciu: CPA znamená náklady za akciu (konverziu) zákazníka. Je to platobný model spoplatnenia online reklamy, pričom platba je realizovaná výlučne na uskutočnených aktivitách ako predaj, vyplnenie formulára alebo registrácia. 
 
CPC - Cena za klik: CPC (Cost Per Click) je suma, ktorú je potrebné zaplatiť vždy, keď niekto klikne na vašu reklamu. Využíva sa zväčša v reklamných odkazoch a kontextovej reklame, zriedkavejšie pri reklamných banneroch. 
 
CPL - Cena za potenciálneho zákazníka: CPL (Cost-Per-Lead) CPL je cenový model v digitálnom marketingu, pri ktorom inzerent platí vopred stanovenú sumu za výslovnú registráciu od spotrebiteľa, ktorý sa zaujíma o ponuku inzerenta.
 
CPM - Cena za tisíc zobrazení: Pojem CPM (Cost Per Mille) niekedy označovaný aj CPT (Cost Per Thousand) označuje cenu za tisíc zobrazení reklamy na jednej webovej stránke. Často sa meria mierou prekliku.
 
CPV - Cena za zobrazenie: CPV (Cost Per View) odkazuje na systém spoplatňovania videoreklamy na základe počtu zhliadnutí alebo interakcií, ktoré reklama získa. Ide o výhodný typ marketingu, pretože inzerenti platia iba za skutočne sledované videá.
 
CTA - Výzva na akciu: Výzva, ktorá recipientovi napovie, čo má urobiť ďalej. Pomocou CTA (Call To Action) vyzýva značka potenciálneho zákazníka k stlačeniu buttonu (tlačidla) alebo inému úkonu, ktorý vedie k nákupu, objednávke či rezervácii služby alebo produktu, napríklad:  „Kliknite pre viac informácií“.
 
CTR - Miera prekliknutia: CTR (Click-Through Rate) je jednou zo základným metrík efektívnosti online reklamy a meria počet používateľov, ktorí klikli na reklamu. Vyjadruje sa ako percentuálny podiel preklikov na počet zobrazení reklamy.
 
Guerilla marketing: Nekonvenčná forma propagácie značky formou netradičných nástrojov, metód a formátov. Hlavným cieľom je prekvapiť a vzbudiť čo najväčší záujem aj pri nízkych nákladoch.
 
Hodnota životnosti zákazníka (CLV): CLV (Customer Lifetime Value) predstavuje celkovú sumu peňazí, ktorú sa očakáva, že zákazník minie v súvislosti s konkrétnou značkou a jej produktami a službami.
 
Chatbot: Chatboti sú sofistikované aplikácie, ktoré dokážu v reálnom čase komunikovať s používateľmi prostredníctvom textových a hlasových správ alebo ich kombinácie. Ich revolučná schopnosť poskytovať rýchle a efektívne odpovede na otázky a požiadavky zákazníkov 24 hodín denne prináša v marketingu obrovskú výhodu. Viac o budúcnosti chatbotov sa dočítate v našom blogu.
 
E-mailový marketing: Proces odosielania propagačných e-mailov odberateľom značky. E-mail marketing v skratke sme rozobrali v našom ďalšom blogu.
 
Engagement rate: V preklade miera zapojenia, teda percento ľudí, ktorí interagujú s obsahom značky, napríklad lajkom, komentovaním alebo zdieľaním.
 
Impresia: V oblasti online marketingu latinské slovo označuje jedno zobrazenie reklamy. Impresia je dôležitým ukazovateľom v reklamnom modeli PPI (Pay Per Impression), kedy zákazník platí za počet impresií - CPI (Cost Per Impression). 
 
Inbound Marketing: Marketingová metodika, ktorá sa zameriava na prilákanie a premenu potenciálnych zákazníkov na reálnych zákazníkov, ktorí navštívia web. Dosahuje sa vytváraním a distribúciou hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu.
 
Influencer marketing: Partnerstvo s vplyvnými ľuďmi (influencermi), ktorí majú veľkú a angažovanú sledovanosť na sociálnych médiách, aby propagovali vaše produkty alebo služby.
 
Landing page: Vo voľnom preklade „pristávacia stránka“, najčastejšie prekladaná ako vstupná alebo cieľová stránka. Je to samostatná cieľová webová stránka, ktorej funkciou je získanie konverzií z kampane. Zákazník na nej „pristane“ po rozkliknutí na odkaz z reklamnej kampane. Jej hlavným cieľom je poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií o produkte alebo službe, o ktorý má záujem a priviesť ho k uskutočneniu konverzie (nákupu). Môže byť súčasťou hlavnej domény alebo pre ňu môže byť vytvorená samostatná účelová doména.
 
Lead Generation: Proces identifikácie a prilákania potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili záujem o produkt alebo službu. Uskutočňuje sa najmä pomocou sociálnych sietí, e-mailov, Google vyhľadávania a reklám. Potenciálny zákazník po zobrazení výzvy klikne na CTA, ktoré ho presmeruje na stránku, kde odovzdá svoje informácie ako je napr. e-mailový alebo telefonický kontakt, čím značka získa šancu kontaktovať ho.
 
Marketingová automatizácia: Použitie softvéru na automatizáciu marketingových úloh, ako je odosielanie e-mailov, plánovanie príspevkov na sociálnych sieťach a sledovanie potenciálnych zákazníkov.
 
Marketingový mix: Zahŕňa štyri kľúčové prvky marketingu: produkt, cenu, miesto a propagáciu. Recept na dobre uvarený marketingový mix nájdete tu.
 
Miera konverzie: Percento návštevníkov webových stránok značky, ktorí vykonajú požadovanú akciu, ako je registrácia do e-mailového zoznamu alebo uskutočnenie nákupu.
 
Niche marketing: Zacielenie na konkrétny a dobre definovaný segment trhu, na ktorý je zameraná marketingová stratégia a plán značky. Tomuto segmentu je prispôsobený konkrétny produkt alebo služba (aj ich cenové rozpätie) a uspokojuje jeho konkrétne potreby, vďaka čomu sa lepšie predáva. Niche je veľmi špecifická skupina potencionálnych klientov, ktorá ma rovnaké alebo aspoň veľmi podobné charakteristické vlastnosti. 
 
Obsahový marketing: Proces vytvárania a distribúcie hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu so zreteľom na cieľovú skupinu. Cieľom obsahového marketingu je prilákať a udržať si pozornosť jasne definovaného publika a podporiť zákazníkov k predaju.
 
Omnichannel marketing: Multikanálový marketing povýšený na novú úroveň. Cieľom omnichannel marketingu je zjednotiť všetky komunikačné kanály značky. Prechod medzi jednotlivými kanálmi je natoľko plynulý, že zákazník, teda stredobod pozornosti, nadobúda dojem komunikácie s jednou osobou, ktorou je značka samotná. Viac o omnichannel marketingu sa dozviete v samostatnom blogu.
 
Open rate: OR je dôležitou metrikou v e-mail marketingu, ktorá ukazuje, koľko ľudí z celkového počtu prijímateľov otvorilo doručený e-mail. Táto metrika slúži na zistenie percenta záujmu otvorenia obsahu e-mailovej marketingovej komunikácie.
 
Organická návštevnosť: Organická návštevnosť je návštevnosť, ktorá prichádza z neplatených výsledkov vyhľadávania, napríklad prostredníctvom internetových prehliadačov. Zvýšenie organickej návštevnosti je možné predovšetkým vďaka SEO.
 
Persóny: Persóny sú modelové postavy, ktoré reprezentujú konkrétnu osobu cieľovej skupiny, ideálneho zákazníka. Na základe persóny je možné bližšie spoznať ciele, potreby a správanie zákazníkov a vytvárať tak cielenejší marketingový obsah.
 
Phishing: Phishing je nezákonná činnosť, pokus o podvodné získanie citlivých informácií, ako sú heslá a podrobnosti o kreditných kartách, maskovaním sa za dôveryhodnú osobu alebo inštitúciu pri elektronickej komunikácii.
 
Platba za kliknutie na reklamu (PPC): PPC (pay per click) je typ online reklamy, pri ktorej platíte vždy, keď niekto klikne na vašu reklamu. Jedným z najvyhľácanejších typov PPC reklám je reklama vo vyhľadávačoch.
 
PR - Public Relations: Postup budovania a udržiavania pozitívnych vzťahov s médiami a inými zainteresovanými stranami na propagáciu značky.
 
Prieskum trhu: Proces zhromažďovania a analýzy údajov na pochopenie vášho cieľového trhu a jeho potrieb.
 
Reach: Reach, v slovenčine dosah, je marketingová metrika, ktorá hovorí o celkovom počte ľudí, ktorí aspoň jdenkrát videli vašu reklamnú kampaň alebo iný obsah. Ak reklamu videlo 100 ľudí, jej reach má rovnakú hodnotu, teda 100.
 
Remarketing: Remarketing je spôsob cielenia PPC kampaní na oslovenie ľudí, ktorí už videli reklamu či navštívili webovú stránku, no neuskutočnili požadovanú akciu (konverziu). Ide o často využívanú a efektívnu metódu opätovného oslovovania ešte nerozhodnutých zákazníkov, ktorých je možné zacieliť vďaka cookies údajom.
 
Report: Report je dokument, ktorý obsahuje dôležité údaje a výsledky týkajúce sa marketingových výstupov a ich vývoj za určité časové obdobie, najčastejšie na mesačnej alebo kvartálnej báze. Tieto dáta umožňujú vyhodnotiť výkonnosť stratégií či kampaní a určiť oblasti, ktoré je potrebné optimalizovať.
 
Retargeting: Retargeting je stratégia digitálneho marketingu zameraná na opakované oslovenie používateľov, ktorí navštívili web v prvotnej fáze nákupného procesu bez uskutočnenia požadovanej akcie, resp. konverzie. Jej cieľom je opakovane a efektívne osloviť používateľa, aby sa vrátil na web a uskutočnil nákup. Pre zacielenie návštevníkov týchto návštevníkov webu je potrebné zadefinovať si konverzné akcie pomocou pixelu alebo Google značiek. 
 
ROAS - Návratnosť výdavkov na reklamu: ROAS je dôležitým ukazovateľom, ktorý určuje výkonnosť a finančnú návratnosť stratégie digitálnej kampane alebo reklamy.
 
ROI - Návratnosť investícií: ROI (Return on investments) je ukazovateľom, ktorý sa používa na zhodnotenie efektívnosti investície alebo nákladov vo vzťahu k zisku alebo výnosom, ktoré táto investícia generuje. Ide o dôležitý nástroj v oblasti finančného riadenia a analýzy.
 
SEO optimalizácia pre vyhľadávače: SEO je skratka pre Search Engine Optimization. Je to proces zlepšovania webovej stránky a jej obsahu tak, aby sa zvýšila jeho viditeľnosť pre relevantné vyhľadávania vo vyhľadávači. Algoritmy Googlu analyzujú stránky, pričom zohľadňujú stovky faktorov, aby určili poradie stránok, ktoré sa majú zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania pre daný dopyt.
 
SERP - Stránka s výsledkami vyhľadávania: SERP (Search Engine Results Page) je stránka, ktorá sa zobrazí ako odpoveď na hľadaný výraz v internetových vyhľadávačoch. Do stránky výsledkov vyhľadávania sú zahrnuté okrem organických výsledkov aj platené reklamy Google Ads, ukážky videí, produktov poskytujúce relevantnú odpoveď.
 
Social media marketing: Používanie platforiem sociálnych médií na spojenie sa s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi a na propagáciu produktov alebo služieb. Všetky benefity social media marketingu nájdete v blogu venovanom tejto téme.
 
Template: V preklade šablóna, ktorá slúži na vytváranie nových materiálov, v reklame napr. webových stránok, postov sociálnych sietí a pod. Template má preddefinovaný vzor alebo štruktúru, ktorú je možné prispôsobiť alebo upraviť podľa vlastných potrieb.
 
Tone of voice: Spôsob, akým značka komunikuje so svojím publikom na základe vopred určeného tónu, resp. štýlu. Dôležitý je nielen komunikovaný obsah, ale najmä to, ako je podaný. Zahŕňa všetky detaily ako vizuálny prejav, farebnosť, písmo, výber slov, spôsob oslovovania recipientov (tykanie/vykanie) a mnohé ďalšie.
 
UI/UX: UI (User Interface) je užívateľské rozhranie. UI sa zaoberá tým, ako web, e-shop alebo mobilná aplikácia vyzerá, ako sú navrhnuté jednotlivé prvky, ako interagujú medzi sebou a užívateľom. UX (User Experience) je užívateľská skúsenosť. Zaoberá sa pocitmi a zážitkami, ktoré človek prežíva pri návšteve webu, e-shopu alebo aplikácie.
 
URL: Uniform Resource Locator, v preklade Jednotný vyhľadávač prostriedku alebo jednotný vyhľadávač zdrojov je univerzálny formát mien používaný na označenie zdroja na internete. URL definuje doménovú adresu servera, umiestnenie zdroja na serveri a protokol, ktorým je možné k zdroju pristupovať.
 
Virálny marketing: Marketingová stratégia, ktorá sa sústreďuje na vytváranie obsahu, ktorý dokáže vyvolať záujem recipientov prostredníctvom rýchlo sa šíriacich správ (správy sa šíria ako vírus, preto sa označuje aj ako vírusový marketing). Je atraktívnou možnosťou pre menšie značky, pretože poskytuje „veľa muziky za málo peňazí.“
 
Vizuálna identita: Vizuálna identita, výraz známy tiež v angličtine ako corporate identity je vedomé vytváranie imidžu a identity firmy, na základe ktorého je možné značku spoľahlivo a rýchlo rozlíšiť od konkurencie. Dôležitú rolu zohráva grafický dizajn, ale množstvo iných faktorov ako štýl komunikácie značky a pod.
 
Vlog: Skratka pre video blog, teda ústny prejav vo videu, ktorý nahrádza písaný prejav - blog. Natáčanie a pridávanie takéhoto typu príspevkov je typické pre sociálnu sieť YouTube a osoba, ktorá tieto výstupy zverejňuje sa nazýva vloger.
 
VPN: Virtual Private Network je počítačová sieť na prepojenie počítačov na rôznych miestach internetu do jednej virtuálnej počítačovej siete. Aj keď počítače môžu byť vo fyzicky nezávislých sieťach na rôznych miestach sveta, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete medzi sebou môžu komunikovať, ako keby boli na jednom sieťovom segmente.
 
Wireframe: Wireframe je zjednodušená grafická skica webovej stránky alebo aplikácie. Ide o model, ktorý neobsahuje konkrétne farby, fonty ani iné grafické prvky a definuje obsahovú podobu stránky a rozmiestnenie prvkov na nej (layout).
 
Toto je len malá ukážka zo stoviek marketingových pojmov, ktoré by ste ako marketér alebo šikovní samouk a majiteľ vlastnej značky mali poznať. Oveľa viac užitočných informácií o najrôznejších marketingových témach hľadajte v našej blogovej sekcii.
Paulína Slovíková
Paulína Slovíková

Úlohou Paulíny je hrať sa so slovami a v našom tíme zastáva pozíciu copywriterky. Je majsterkou slova, pod jej rukami sa myšlienky našich klientov zhmotňujú v podobe textov najrôznejšieho druhu. Kreatívne headliny ku kampaniam, výstižné texty na sociálne siete, alebo aj dhšie texty na blogy a weby - žiadne zadanie ani téma jej nie sú cudzie. 

 

Uzdu svojej fantázii popúšťa okrem písania aj pri vytváraní make-upu, keďže sa vo voľnom čase venuje líčeniu. Ak ju práve nenájdete za počítačom alebo so štetcom v ruke, pravdepodobne bude niekde na cestách alebo doma čítať knihu či sledovať romantické seriály.